Pep rapporten 2021 – Coronapandemin har påverkat våra barns hälsa.

Stora delar av denna artikel kommer från en pressrelease från Generation pep

Varje år ger Generation Pep ut Pep-rapporten, en årlig temperaturmätare på barn och ungas fysiska hälsa. Över 8000 barn i åldern 4-17 år har fått svara på frågor om sina levnadsvanor. I årets rapport framgår att den pågående coronapandemin har påverkat barn och ungas mående negativt. Men den visar också att ”livsstilspandemin”  – där vi under lång tid blivit allt mer inaktiva och äter för lite av det kroppen behöver – inte tenderar att avstanna. 

”Det vi ser är en livsstilspandemi som riskerar att få långsiktiga konsekvenser för hela samhället. Trots det är insatserna för få och frågan har fått för lite uppmärksamhet. Den negativa utvecklingen av våra levnadsvanor skördar redan många liv och kommer vara oerhört kostsamt för samhället om vi inte sätter in kraftfulla åtgärder nu. En hel generations välmående står på spel, och nu är det dags att agera” säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep. 

I Pep-rapporten 2021 kan vi bland annat se att:

  • 1 av 5 barn svarar att de rört sig mindre under pandemin och nästan 1 av 3 svarar att de har haft mer skärmtid under pandemin. Bland gymnasieungdomarna upplever 3 av 10 att de varit mindre fysiskt aktiva.  
  • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Flickor når rekommendationen i lägre utsträckning än pojkar, redan ifrån sju års ålder är flickor mindre aktiva.   
  • 1 av 10 barn har fem timmar eller mer stillasittande skärmtid. Tonåringarna har mest skärmtid - 30 procent spenderar fem timmar eller mer framför skärmen utanför skoltid.   
  • 44 procent av tonåringarna sover mindre än rekommenderade 8-9 timmar per dygn.  
  • Endast 1 av 10 barn lever hälsosamt, det vill säga att de både rör på sig i den utsträckning de behöver samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av.   

Pep-rapporten 2021 visar likt tidigare år att endast två av tio barn och unga når upp till Världshälsoorganisationens rekommendationer kring fysisk aktivitet om i genomsnitt 60 minuter per dag. Allra värst ser det ut bland de äldre barnen. Det är också tonåringarna som blivit mest inaktiva under pandemin då deras idrottsaktiviteter ställdes in och gymnasieungdomar har haft digital undervisning en stor del av läsåret. Detta innebär att många tonåringar kan ha spenderat hela dagar stillasittandes under lektionstid för att sedan fortsätta med stillasittandet på sin fritid i form av datorspel, tv-tittande eller surfande.    

Läs Pep rapporten i sin helhet

Läs Pep rapporten i sin helhet på Generation Peps hemsida: https://generationpep.se/media/2869/pep-rapporten-2021.pdf

Vi är många som länge har efterfrågat en nationell handlingsplan för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Vi hoppas att Sveriges beslutsfattare kommer använda slutet av pandemin som en ny start för att nå det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Första enkätundersökningen för Pep-rapporten gjordes hösten 2018 och publicerade sedan i rapporten våren 2019. Under dessa år har andelen barn 4-6 år som inte har haft någon eller max en timmas stillasittande skärmtid minskat. Det är alltså färre yngre barn som haft lite eller ingen stillasittande skärmtid i år jämfört med 2019 års rapport. Denna utveckling har skett parallellt med att andelen tonåringar som har mest skärmtid har ökat.

Om Pep-rapporten 2021 

Pep-rapporten är en enkätundersökning om hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4–17 år rör på sig, vad de äter och hur dessa faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2021 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen.  I rapporten sammanfattas de viktigaste insikterna från undersökningen som genomfördes under september till december 2020. Detaljerade resultat finns tillgängliga i en bilaga.  

Stora delar av denna artikel kommer från en press release från Generation pep

Andra uppskattade artiklar på Utebarn.se

Äventyrliga boktips för barn

Utemaning 1 – Promenadbingo

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *