Mer friluftsliv i skolan!

40 pedagoger från skolor i Jönköping och grannkommuner ska under två dagar lära sig mer om hur de kan inkludera mer friluftsliv i undervisningen. De flesta barn idag tillbringar största delen av dagen i skolan, då spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för hälsa och förmåga till lärande.

Under 2018 arbetar Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna gemensamt med fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan” för pedagoger i grundskolan. Syftet är att fler pedagoger ska inspireras att inkludera mer utomhuspedagogik och friluftsliv i skolundervisningen. Det betyder att fler elever får kunskap om och möjlighet att lära känna sin närmiljö. Friluftsliv är en viktig del bland annat inom ämnet Idrott och hälsa och efterfrågan på fortbildning i friluftsliv har ökat.

– Det är viktigt att barn får möjlighet att vara i naturen under hela sin uppväxt. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen ofta är friskare, mindre stressade och har bättre motorik och koncentrationsförmåga än andra barn, säger Hanna Heurlin, ordförande i Naturskoleföreningen.

– Jönköpings kommun arbetar strategiskt med friluftsliv och de närmsta åren kommer vi arbeta mer fokuserat på sex av de tio friluftspolitiska målen – varav ett viktigt mål är ”Ett rikare friluftsliv i skolan”. Det handlar om att se till att det finns tillräckligt med grönområden runt skolorna, att stödja ämnet idrott och hälsa där friluftsliv är en del och att arbeta aktivt med utomhuspedagogik. Det känns riktigt kul att föreningslivet och kommunen gemensamt arrangerar en fortbildningsdag som just heter ”Mer friluftsliv i skolan” – jag ser gärna fler samarbeten av den här typen, säger Lisa Bergström friluftsstrateg Jönköpings Kommun.

Viktigt att värna den tätortsnära naturen
I år fortbildas mer än 400 pedagoger runt om i landet. Under fortbildningen får pedagogerna prova på övningar om allemansrätten, att göra upp eld, att laga mat ute, att bygga vindskydd, friluftssäkerhet och platsens betydelse för lärandet. Allt enligt läroplanen, Lgr 11.

– Att flytta undervisningen utomhus ger eleverna möjlighet att lära känna vilda växter och djur, använda hela kroppen och alla sina sinnen. En förutsättning är att det finns natur nära skolor och förskolor. Därför behöver den tätortsnära naturen värnas, säger Hannah Wallin, projektledare Naturskyddsföreningen.

Regeringen har satt upp ett mål om ”Ett rikt friluftsliv i skolan”. Fortbildningen handlar därför också om att uppmärksamma och sprida kunskaper om den tätortsnära naturens alla värden, både sociala, biologiska, pedagogiska och kulturella. Målet är att kommuner ska utforma planer för hur natur som ligger nära skolor och bostäder kan bevaras, skötas och göras tillgänglig långsiktigt.

Sedan 2009 har föreningarna fortbildat över 7 000 pedagoger i över 130 kommuner genom fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som klassrum.

Källa: Pressmeddelande från Jönköpings Kommun

En kommentar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *